the last person that leaves the house must lock the door

2.3/5 - (3 bình chọn)

Tham khảo thêm: in southeast asian many forests have been

The last person that leaves the house must lock the door

Câu 1: The last person that leaves the house must lock the door. (Reducing the relative clause)

  • Đáp án: The last person to leave the house must lock the door.
  • Ghi chú: Ta dùng to inf để rút gọn mệnh đề quan hệ khi trước đó có the first, the last, the only, the second, the best, …

Câu 2: I can’t remember the name of the garage. We had the car repaired at this garage. (Using – sử dụng a relative pronoun)

  • Đáp án: I can’t remember the name of [ …the garage where/ at which we had the car repaired. ]
  • Ghi chú Garage chính là tên của địa điểm mà họ sửa xe vậy nên đại từ quan hệ cần là where, hoặc at which.

Câu 3: I’m sure that you are exhausted because you’ve been driving all day. (using – sử dụng “must”)

  • Đáp án: You must be exhausted because…

Câu 4: We didn’t go on holiday because we didn’t have enough money.

  • Đáp án: If we had had enough money, we would have gone on holiday.

Câu 5: I would like to express my thanks for everything you have done for me. (using – sử dụng the word “ thankful” )

  • Đáp án: I’d like to say how thankful I am for everything you have done for me.

Câu 6: The porter said to me, “I’ll wake you up when the train arrives in Leeds.”(using – sử dụng Reported speech)

  • Đáp án: The porter told me that he would wake me up when the train arrived in Leeds.

Câu 7: Don’t be impatient or you will make mistakes.

  • Đáp án: If you are patient, you won’t make mistakes.
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Tối ưu giao diện hiển thị, tốc độ tải trang website hoc365.edu.vn trên thiết bị của bạn.