the rules of etiquette in american restaurants

5/5 - (1 bình chọn)

the rules of etiquette in american restaurants …

(64-A) The rules of etiquette in American restaurants depend upon a number of factors: the physical location of the restaurant, e.g., rural or urban; the type of restaurant, e.g., informal or formal; and certain standards that are more universal. In other words, some standards of etiquette vary significantly while other standards apply almost everywhere. Learning the proper etiquette in a particular type of restaurant in a particular area may sometimes require instruction, but more commonly it simply requires sensitivity and experience. For example, while it is acceptable to read a magazine in a coffee shop, it is inappropriate to do the same in a more luxurious setting (64-B) . And, if you are eating in a very rustic setting it may be fine to tuck your napkin into your shirt, but if you are in a sophisticated urban restaurant, this behavior would demonstrate a lack of manners(64-C). It is safe to say, however, in virtually every restaurant it is unacceptable to indiscriminately throw your food on the floor. The conclusion we can mostly draw from the above is that while the types and locations of restaurants determine etiquette appropriate to them, some rules apply to all (64-D) restaurants .

Tham khảo thêm: the area near the palace gates was ____ with tourists

Câu hỏi 56. With what topic is this passage primarily concerned?

Dịch nghĩa câu hỏi: Với chủ đề nào đoạn văn này được quan tâm chủ yếu?

 • Đáp án A. Rules of etiquette
 • Đáp án B. Instruction in proper etiquette
 • Đáp án C. The importance of good manners
 • Đáp án D. Variable and universal standards of etiquette

Câu hỏi 57. According to the passage which of the following is the universal truth of etiquette?

Dịch nghĩa câu hỏi: Theo đoạn văn, điều nào sau đây là chân lý phổ biến của phép xã giao?

 • Đáp án A. Tucking a napkin in your shirt
 • Đáp án B. Not throwing food on the floor
 • Đáp án C. Reading a magazine at a coffee shop
 • Đáp án D. Eating rustic setting

Câu hỏi 58. What does the word “it” in line 6 refer to?

Dịch nghĩa câu hỏi: Từ “nó” ở dòng 6 ám chỉ điều gì?

 • Đáp án A. Learning the proper etiquette
 • Đáp án B. Clear instruction
 • Đáp án C. Knowing the type of restaurant
 • Đáp án D. Sensitivity

Câu hỏi 59. Which of the following word could best replace the word “luxurious” in the passage?

Dịch nghĩa câu hỏi: Từ nào sau đây có thể thay thế tốt nhất cho từ “sang trọng” trong đoạn văn?

 • Đáp án A. lurid
 • Đáp án B. austere
 • Đáp án C. elegant
 • Đáp án D. romantic

Câu hỏi 60. Which of the following is the most similar to the meaning of “rustic” in line 9?

Dịch nghĩa câu hỏi: Từ nào sau đây gần giống nhất với nghĩa của từ “mộc mạc” trong dòng 9?

 • Đáp án A. agricultural
 • Đáp án B. ancient
 • Đáp án C. urban
 • Đáp án D. unsophisticated

Câu hỏi 61. The word “manners” in the passage could best be replaced by .

Dịch nghĩa câu hỏi: Tốt nhất có thể thay từ “cách cư xử” trong đoạn văn bằng.

 • Đáp án A. experience
 • Đáp án B. character
 • Đáp án C. tact
 • Đáp án D. skills

Câu hỏi 62. The author uses the phrase “safe to say” in line 11 to demonstrate that the idea is .

Dịch nghĩa câu hỏi: Tác giả sử dụng cụm từ “an toàn để nói” ở dòng 11 để chứng minh rằng ý tưởng là như vậy.

 • Đáp án A. somewhat innocent
 • Đáp án B. quite certain
 • Đáp án C. very clever
 • Đáp án D. commonly reported

Câu hỏi 63. The word “indiscriminately” in line 12 could best be replaced by .

Dịch nghĩa câu hỏi: Tốt nhất có thể thay từ “bừa bãi” trong dòng 12 bằng.

 • Đáp án A. randomly
 • Đáp án B. angrily
 • Đáp án C. noisily
 • Đáp án D. destructively

Câu hỏi 64. Where is the best place in the passage to add the following sentence?

“Although one might assume that dining etiquette is similar in all restaurants of a given culture, this is not necessarily true.”

Dịch nghĩa câu hỏi: Chỗ tốt nhất trong đoạn văn để thêm câu sau là chỗ nào?

 • Đáp án 64-D: American restaurant

Câu hỏi số 1: The author uses the phrase “safe to say” in order to demonstrate that the idea is ( đáp án? ) .

Dịch nghĩa câu hỏi: Tác giả sử dụng cụm từ “safe to say” (có thể nói rằng) để chứng minh rằng ý một điều là ( đáp án? ) .

 • Đáp án A. somewhat innocent (A. hơi vô tội)
 • Đáp án B. commonly reported (B. thường được báo cáo)
 • Đáp án C. quite certain (C. khá chắc chắn)
 • Đáp án D. very clever (D. rất thông minh)

Câu hỏi số 2: The word “sophisticated” in the passage could be best be replaced by ( đáp án? ) .

Dịch nghĩa câu hỏi: Từ “sophisticated” trong đoạn văn có thể được thay thế tốt nhất bằng ( đáp án? ) .

 • Đáp án A. expensive – expensive (adj): đắt, đắt đỏ
 • Đáp án B. exclusive – exclusive (adj): độc quyền, độc nhất
 • Đáp án C. cultured – cultured (adj): có văn hoá, giáo dục tốt (thuộc tầng lớp cao)
 • Đáp án D. famous – famous (adj): nổi tiếng

Câu hỏi số 3: According to the passage, ( đáp án? ) requires sensitivity and experience.

Dịch nghĩa câu hỏi: Theo đoạn văn, ( đáp án? ) đòi hỏi sự nhạy cảm và kinh nghiệm.

 • Đáp án A. learning the proper etiquette – dịch nghĩa: học các nghi thức thích hợp
 • Đáp án B. asking for instructions – dịch nghĩa: yêu cầu hướng dẫn
 • Đáp án C. knowing the type of restaurant – dịch nghĩa: biết loại nhà hàng
 • Đáp án D. knowing about an area – dịch nghĩa: biết về một khu vực

Câu hỏi số 4: What topic is his passage primarily concerned with?

Dịch nghĩa câu hỏi: Đoạn văn của tác giả chủ yếu liên quan đến chủ đề nào?

 • Đáp án A. rules of etiquette – Dịch nghĩa: quy tắc của nghi thức
 • Đáp án B. instruction in proper etiquette – Dịch nghĩa: hướng dẫn về nghi thức phù hợp
 • Đáp án C. the importance of good manners – Dịch nghĩa: tầm quan trọng của cách cư xử tốt
 • Đáp án D. variable and universal standards of etiquette – Dịch nghĩa: các tiêu chuẩn có thể thay đổi và phổ biến của nghi thức

Câu hỏi số 5: According to the passage, which of the following is a universal rule of etiquette?

Dịch nghĩa câu hỏi: Theo đoạn văn, cái nào sau đây là quy tắc phổ biến của nghi thức?

 • Đáp án A. reading a magazine at a coffee shop – Dịch nghĩa: đọc tạp chí tại quán cà phê
 • Đáp án B. eating in rustic settings – Dịch nghĩa: ăn uống trong không gian mộc mạc
 • Đáp án C. not knowing food on the floor – Dịch nghĩa: không bỏ thức ăn trên sàn nhà
 • Đáp án D. tucking a napkin in your shirt – Dịch nghĩa: nhét khăn ăn vào áo
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Tối ưu giao diện hiển thị, tốc độ tải trang website hoc365.edu.vn trên thiết bị của bạn.